Doel van de functie

Het flankerend aanbod op het gebied van preventie, weerbaarheidsvergroting en actief burgerschap inzetten om non-discriminatie en inclusie te bevorderen. De werkzaamheden die in het kader van deze functie worden uitgevoerd moeten bijdragen aan vergroting van de bewustwording over de ontwrichtende werking van discriminatie op verschillende niveaus en vergroting van de effectiviteit van lopende en nieuwe initiatieven die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
De coördinator volgt relevante ontwikkelingen binnen de toegewezen gemeenten binnen het werkgebied van de organisatie en fungeert als de verbindende schakel tussen enerzijds de organisatie en anderzijds de betreffende gemeenten en lokale partners.

Resultaatgebieden en prestatie-indicatoren

 1. Vergroting bewustwording en weerbaarheid
 • Verzorgt en coördineert groepsbijeenkomsten en themabijeenkomsten zodat deelnemers zijn geïnformeerd over oorzaken en gevolgen van discriminatie en sociale uitsluiting en over wat nodig is om op adequate wijze in te inzetten op non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
 • Adviseert en ondersteunt scholen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en anderen om doelen te realiseren die gericht zijn op het bespreekbaar maken en voorkomen van discriminatie en sociale uitsluiting.
 • Neemt deel aan manifestaties en andere bijeenkomsten om informatie te verstrekken over het werk van de organisatie en aandacht te vragen voor initiatieven die worden ontplooid en moeten worden ontplooid om non-discriminatie en inclusie te bevorderen.
 • Past beproefde en nieuwe methoden en technieken toe om de attractiewaarde en effectiviteit van het aanbod van de organisatie op het gebied van voorlichting en preventie te vergroten.
 1. Signaleren en Interventie
 • Op basis van signalen uit binnengekomen meldingen en eigen waarnemingen wordt met collega’s en contactambtenaren, aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs, sleutelfiguren en andere relevante actoren binnen de toegewezen gemeenten informatie uitgewisseld en gedeeld over belangwekkende ontwikkelingen en problemen en gewenste interventies.
 • Doet op basis van gesignaleerde problemen en specifieke behoeften van scholen, belangenorganisaties, gemeenten en anderen voorstellen voor interventie zodat er op basis van coproductie en co-creatie, kan worden gewerkt aan het aanpakken van factoren en processen die tot discriminatie en uitsluiting leiden of kunnen leiden.
 • Past beproefde en nieuwe methoden en technieken toe en verzorgt trainingen en andere vormen van overdracht van kennis en vaardigheden om discriminatie en sociale uitsluiting bespreekbaar te maken en aan te pakken.
 1. Toerusting
 • Jongeren en andere doelgroepen zijn geïnformeerd, geadviseerd en toegerust zodat zij hun identiteit op een evenwichtige wijze kunnen ontwikkelen en beter kunnen omgaan met diversiteit, groepsdruk en andere obstakels die tot uitsluiting kunnen leiden.
 • Legt, binnen de aangewezen gemeenten, contact met belangenorganisaties en burgerinitiatieven die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie en biedt advies en ondersteuning zodat deze beter in staat zijn om gestelde doelen te realiseren.
 • Adviseert en informeert, binnen de aangewezen gemeenten, aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs, het sociaal domein en het bedrijfsleven zodat deze, mede dankzij adviezen en de inzet van Stichting iDb, beter kunnen presteren om doelen op het gebied van non-discriminatie en inclusie te verwezenlijken.
 1. Relatiebeheer
 • Het opbouwen en onderhouden van netwerken waarbinnen de organisatie zich door de initiërende, ondersteunende en faciliterende inbreng onderscheidt en gezamenlijk met samenwerkingspartners aantoonbare resultaten bereikt.
 • Onderhoudt op reguliere en ad-hoc basis contact met ambtenaren binnen de toegewezen gemeenten zodat er tijdig kan worden afgestemd over de voortgang van werkplannen, projecten en ander initiatieven en over maatregelen die moeten worden genomen om de overeengekomen productie te leveren.
 • Organiseert en voert netwerkgesprekken met belanghouders binnen de aangewezen gemeenten en smeedt productieve coalities ten behoeve van het bestrijden en voorkomen van discriminatie en uitsluiting.
 1. Uitvoeren en coördineren van projecten
 • Is als proceseigenaar intern en extern verantwoordelijk voor het coördineren van projecten en andere initiatieven.
 • Vervult een coördinerende rol bij projecten en andere initiatieven waarbij externen worden ingeschakeld voor de uitvoering.
 • Biedt, waar nodig, ondersteuning bij projecten en andere initiateven die door collega’s worden uitgevoerd.
 1. Overige werkzaamheden
 • Volgt ontwikkelingen in de media die het werk van de organisatie direct en indirect raken op de voet, deelt relevante informatie met collega’s en stimuleert hen tot het aandragen van feiten en verhalen om de dialoog en het vinden van oplossingsrichtingen te bevorderen.
 • Doet voorstellen om ondernemend en proactief aan de slag te gaan en succesvol te opereren.
 • Verzorgt tijdig kwartaalrapportages die inzicht verschaffen in de voortgang van het werkplan ten behoeve van de aangewezen gemeenten en om collega’s in staat te stellen om collegiale ondersteuning te bieden.
 • Levert op een constructieve wijze bijdragen aan het teamoverleg.

Competenties

Een HBO+ werk- en denkniveau.
Ondernemend, proactief, representatief, stressbestendig en doortastend.
Kennis van de werking van de WGA en in staat om het flankerend aanbod op het gebied van preventie, interventie en toerusting beter af te stemmen op de wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd.
Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en in staat om sociale media effectief in te zetten.

In staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden die gericht zijn op coproductie en het creëren van meerwaarde voor de organisatie.
In staat om beproefde voorlichting-, scholings- en trainingsmethodieken toe te passen en af te stemmen op de informatiebehoefte en leefwereld van relevante doelgroepen.
Kennis van relevante ontwikkelingen binnen het krachtenveld dat van belang is voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting.
In staat om maatschappelijke ontwikkelingen en problemen te duiden en te vertalen in aansprekende opties voor samenwerkingspartners.
Aantoonbare kwaliteiten en vaardigheden waar het gaat om relatiebeheer en relatiemanagement.

Verantwoordingsbereidheid en in staat om op operationeel niveau contacten te onderhouden die van belang zijn voor de marktpositie en het profiel van de organisatie.

De organisatorische positie

De medewerker werkt zelfstandig en legt, door middel van kwartaalrapportages en projectverslagen, verantwoording af aan de directeur.

Inschaling

De functie is voor 32 uur per week en ingeschaald volgens schaal 9 van de CAO Sociaal Werk.

Geïnteresseerd?

Lees hier meer in de pdf over de functie van Coördinator.

Nadere informatie over de functie en het project kan worden verkregen via de website van de stichting. Sollicitatiebrieven en motivatie kunnen tot 15 Juli worden gericht aan de directeur, Atlin Sandvliet, asandvliet@stichtingidb.nl of via Stichting iDb, Postbus 598, 2501 CN Den Haag

(NB: Sollicitatiebrieven worden vertrouwelijk behandeld).