Doel van de functie

Versterken van de positie en het profiel van de organisatie binnen het krachtenveld dat van belang is voor het bevorderen van non-discriminatie en inclusie. Binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden worden coalities gesmeed met maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren en anderen die van belang zijn voor een gebundelde aanpak van discriminatie, sociale uitsluiting en een goede verhouding tussen groepen en gemeenschappen.

De functionaris coördineert en voert activiteiten uit waarbij de sterke informatiepositie van de organisatie en de vooruitgeschoven positie die iDb binnen het krachtenveld inneemt en wil innemen optimaal worden benut om discriminatie en sociale uitsluiting tijdig te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

De inbreng vanuit iDb kan, afhankelijk van de gewenste interventie, initiërend, aanvullend, coördinerend of faciliterend zijn.

Resultaatgebieden en prestatie-indicatoren

Signaleren en Interventie

 • Op basis van analyse van meldingen die bij iDb binnenkomen en eigen waarnemingen wordt met collega’s, contactambtenaren bij de toegewezen gemeenten, aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs en maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren binnen verschillende gemeenschappen informatie uitgewisseld en gedeeld over gesignaleerde problemen, belangwekkende ontwikkelingen en gewenste interventies.
 • Doet op basis van gesignaleerde problemen en specifieke behoeften van scholen, belangenorganisaties, gemeenten en anderen voorstellen voor interventies zodat er op basis van coproductie en co-creatie kan worden gewerkt aan het aanpakken discriminatie en sociale uitsluiting.
 • Past beproefde en nieuwe methoden en technieken toe en verzorgt voorlichting, trainingen en andere vormen van overdracht van kennis en vaardigheden om discriminatie en sociale uitsluiting bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken.

Vergroting bewustwording en weerbaarheid

 • Verzorgt en coördineert groepsbijeenkomsten en themabijeenkomsten zodat deelnemers zijn geïnformeerd over oorzaken en gevolgen van discriminatie en sociale uitsluiting en over wat nodig is om beter te kunnen omgaan met diversiteit, discriminatie en uitsluiting. Adviseert en ondersteunt scholen, belangenorganisaties en anderen om doelen te realiseren die gericht zijn op het bevorderen van sociale veiligheid, non-discriminatie en sociale uitsluiting.
 • Neemt deel aan manifestaties en andere bijeenkomsten om informatie te verstrekken over het werk van iDb en aandacht te vragen voor initiatieven die op verschillende terreinen en voor verschillende doelgroepen worden ontplooid en kunnen worden ontplooid om non-discriminatie en inclusie te bevorderen en deweerbaarheid tegen discriminatie en sociale uitsluiting te vergroten.
 • Past beproefde en nieuwe methoden en technieken toe om de attractiewaarde en effectiviteit van het aanbod van de organisatie op het gebied van voorlichting en preventie te vergroten.

Toerusting

 • Personen die aan de door iDb verzorgde thema- en trainingsbijeenkomsten hebben deelgenomen zijn geïnformeerd, geadviseerd en toegerust zodat zij beter kunnen omgaan met diversiteit, op een adequate wijze kunnen handelen bij ervaren en gesignaleerde discriminatie en bijdragen kunnen leveren aan initiatieven binnen de eigen omgeving die gericht zijn op het bevorderen van non-discriminatie, inclusie en een goede verhouding tussen groepen en gemeenschappen.
 • Legt, binnen de toegewezen gemeenten, contact met belangenorganisaties en burgerinitiatieven die zich inzetten voor non-discriminatie en inclusie en biedt advies en ondersteuning zodat deze beter in staat zijn om gestelde doelen te realiseren.
 • Adviseert en informeert binnen de toegewezen gemeenten aandachtfunctionarissen binnen het onderwijs, het sociaal domein en het bedrijfsleven zodat deze, mede dankzij adviezen en de inzet van iDb, beter kunnen presteren om doelen op het gebied van sociale veiligheid, non-discriminatie en inclusie te verwezenlijken.

Relatiebeheer

 • Bouwt en onderhoudt netwerken waarbinnen iDb zich door een initiërende, aanvullende, coördinerende en faciliterende inbreng onderscheidt en waarde toevoegt aan de realisatiekracht van de betreffende netwerken.
 • Onderhoudt op reguliere en ad-hoc basis contact met ambtenaren binnen de toegewezen gemeenten zodat er tijdig kan worden afgestemd over de voortgang van werkplannen, projecten en ander initiatieven en over maatregelen die moeten worden genomen om overeengekomen productie te leveren.
 • Volgt relevante ontwikkelingen binnen de toegewezen gemeenten op de voet, wisselt daarover informatie uit met contactambtenaren, sleutelfiguren binnen verschillende gemeenschappen en doet voorstellen om op een adequate wijze in te spelen op gesignaleerde problemen.
 • Heeft inzicht in de ontbrekende schakels binnen opgebouwde coalities en zet zich in om deze uit te breiden met partijen die onvoldoende worden bereikt of onvoldoende worden betrokken bij initiatieven die gericht zijn op het bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting.

Overige taken

 • Adviseert en ondersteunt collega’s om nieuwsfeiten te creëren rondom initiatieven die worden ontplooid zodat de relevantie van het werk van de organisatie op een toegankelijke en uitnodigende wijze via verschillende mediakanalen voor het voetlicht kan worden gebracht.
 • Verzorgt tijdig kwartaalrapportages die inzicht verschaffen in de voortgang van het werk ten behoeve van de aangewezen gemeenten en collega’s in staat stellen om collegiale ondersteuning te bieden.
 • Levert op een constructieve wijze bijdragen aan het teamoverleg en andere overleggen.

Competenties

 • Een HBO werk- en denkniveau.
 • Ondernemend, proactief, representatief, stressbestendig en doortastend.
 • Kennis van theorie, praktijk en ontwikkelingen rond de thema’s gelijke behandeling en inclusie, zowel in Nederland als op internationaal niveau.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden en een constructieve en proactieve opstelling.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en in staat om sociale en andere media effectief in te zetten voor publicitaire en andere ondersteuning.
 • Werk zelfstandig met een uitgesproken teamspirit.
 • In staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden die van belang zijn voor coproductie en het creëren van meerwaarde in het kader van non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap.
 • In staat om beproefde voorlichting-, scholings- en trainingsmethodieken toe te passen, aanbod te ontwikkelen en af te stemmen op de informatiebehoefte en leefwereld van relevante doelgroepen.
 • Kennis van relevante ontwikkelingen binnen het krachtenveld dat van belang is voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting.
 • In staat om maatschappelijke ontwikkelingen en problemen te duiden en te vertalen in aansprekende opties voor partijen, waar onder gemeenten en maatschappelijke organisaties, die bereid zijn te investeren in betreffende opties.
 • Aantoonbare kwaliteiten en vaardigheden waar het gaat om relatiebeheer en relatiemanagement.
 • Verantwoordingsbereidheid en in staat om op operationeel niveau contacten te onderhouden die van belang zijn voor de marktpositie en het profiel van de organisatie.

De organisatorische positie

De medewerker werkt zelfstandig en legt, door middel van kwartaalrapportages en projectverslagen,
verantwoording af aan de directeur.

Inschaling

De aanstelling is voor 32 uur per week en de functie is ingeschaald volgens schaal 9 van de CAO Sociaal Werk.

Geïnteresseerd?

Nadere informatie over de functie en het project kan worden verkregen via de website van de stichting. Sollicitatiebrieven en motivatie kunnen tot 20 april worden gericht aan de directeur, Atlin Sandvliet, asandvliet@stichtingidb.nl of via Stichting iDb, Postbus 598, 2501 CN Den Haag

Download als pdf

(NB: Sollicitatiebrieven worden vertrouwelijk behandeld).