Discriminatie Monitor 2022
Op 25 april heeft Stichting iDb de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2022 uitgebracht. De monitor is gelijktijdig uitgebracht met het landelijk rapport Discriminatie 2022 en 9 andere regionale rapporten. In de monitor zijn gegevens verwerkt van Stichting iDb, de Politie, Den Haag Meldt en het College voor de Rechten van de Mens.

Aard en omvang
De cijfers geven inzicht in de aard en omvang van de geregistreerde discriminatie in alle gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Discriminatie op grond van herkomst of huidskleur was, evenals in voorgaande jaren, de meest geregistreerde discriminatiegrond. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of seksuele identiteit kwam ook veel voor, vooral bij de incidenten en voorvallen die de Politie in 2022 registreerde. Bij veel incidenten en voorvallen was sprake van geweld in combinatie met uitlating.

Collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening
Uit de cijfers blijkt dat het aantal corona gerelateerde meldingen in 2022 was afgenomen. Deze meldingen hadden in 2020 en 2021 vooral betrekking op de maatschappelijke terreinen collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening. In 2021 vond bijna 40% van de meldingen die bij Stichting iDb en Den Haag Meldt binnenkwamen plaats binnen beide maatschappelijke terreinen en werden meestal in verband gebracht met maatregelen die door de overheid en bedrijven waren genomen om het corona virus te bestrijden.

Bewustwording over de ontwrichtende werking van discriminatie
De cijfers laten ook zien dat het aantal meldingen op niet-wettelijke gronden toeneemt. Deze trend is niet los te zien van de toegenomen bewustwording over de ontwrichtende werking van discriminatie en sociale uitsluiting. Deze meldingen vallen buiten de twaalf discriminatiegronden van de gelijke behandelingswetgeving. De samenstelling van deze groep melders is divers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat sommige meldingen betrekking hebben op het sociaal maatschappelijk functioneren en andere over aantasting van de grondrechten van de melder.

Bekijk de Monitor Discriminatie 2022Download hier de Monitor 2022