Inclusie

Inclusie betekent letterlijk: insluiting. Bijvoorbeeld een persoon laten deelnemen aan een activiteit en insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Inclusie betekent dat iedereen in onze samenleving meetelt en mee kan doen en dat er naar hen wordt geluisterd ongeacht afkomst, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook. Dit geldt voor de samenleving als geheel maar ook in kleiner verband; op school, op het werk of bij de sportvereniging om maar een paar voorbeelden te noemen. Daarbij mogen onderlinge verschillen best worden benoemd of erkend maar deze verschillen mogen nooit leiden tot achterstelling of buitensluiting.

Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving, niet alleen door discriminatie te bestrijden, maar ook door inclusie te bevorderen. Dit doen wij door trainingen te verzorgen, voorlichting te geven, te adviseren en aan te sluiten bij initiatieven van anderen die vergelijkbare doelen nastreven. Wij willen ook aandacht vragen voor goede voorbeelden uit de praktijk van inclusie die kunnen inspireren.

Zodoende willen wij bewustwording stimuleren, de dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving bevorderen en hindernissen wegnemen die participatie in de weg staan. Wij doen dit vanuit de gedachte dat samenleven alleen mogelijk is als wij elkaar respecteren en met elkaar in gesprek gaan in plaats van elkaar op basis van vooroordelen af te wijzen en elkaar te ontwijken en dat verschillen juist leuk en uitdagend zijn.