Bestuur en organisatie

Doelstelling van de stichting

Stichting iDb voert de taken, die voortvloeien uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, uit voor 26 gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. In nauwe samenwerking met lokale en regionale partners wordt een flankerend aanbod ontwikkeld en uitgevoerd om de effectiviteit van het werk te vergroten en discriminatiebestrijding te verbinden met doelen op het gebied van inclusie, integratie, participatie en actief burgerschap.

Het Ondernemingsplan 2021-2024

In het ondernemingsplan zijn de lijnen uitgezet voor het werk dat in de komende periode zal worden verzet. De titel van het plan geeft een indicatie van de prioriteiten voor de komende periode en van de positie die de organisatie wil innemen binnen het krachtenveld dat van belang is voor een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie en sociale uitsluiting.
Stichting iDb wil een herkenbare en gewaardeerde schakel zijn omdat personen en groepen die met discriminatie en sociale uitsluiting worden geconfronteerd recht hebben op een breed toegankelijke antidiscriminatievoorziening die hen adviseert en ondersteunt.
Omdat een tijdige en effectieve bestrijding van discriminatie vaak een gebundelde aanpak vereist zal er ook worden ingezet op het smeden van coalities die het verschil kunnen maken. Stichting iDb wil de sterke informatiepositie, de specifiek deskundigheid en andere aspecten van het onderscheidend vermogen van de organisatie inzetten voor een gewaardeerde positie binnen het krachtenveld.

Het ondernemingsplan 2021-2024 van Stichting iDb vindt u hier in deze bijlage.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. De directeur is, binnen het door het bestuur verstrekt mandaat, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Samenstelling van het iDb-bestuur

Annelies Bink (voorzitter)
Linda Couwenberg ( secretaris)
Evert van der Hilst (penningmeester)
Atlin Sandvliet (directeur)

Beloningsbeleid

De beloning van de werknemers van Stichting iDb is geregeld in het CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van het bestuur bestaat uit onkostenvergoedingen.
Jaarrekening bijlagen pdf 2019, 2020, 2021, 2022

Register

Stichting iDb is onder de naam “Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK-nummer: 67479480
RSIN-nummer: 8570.17.615